ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Komunikat dot. umów o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
2009-09-18

Ze strony Śląskiego Oddz.NFZ:
Komunikat dla oferentów i świadczeniodawców w rodzaju:
zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
i środkami pomocniczymi - zawieranie i aneksowanie umów na rok 2009

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodanego ustawą z 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach Minister Zdrowia wydał rozporządzenie
z dnia 29 sierpnia 2009 roku, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141), które weszło w życie 31 sierpnia 2009 roku. Równocześnie utraciły moc rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 roku regulujące zakres i poziom finansowania świadczeń w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.
Art. 9 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach wprowadza regulację, zgodnie z którą przepisy powoływanego wyżej rozporządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, począwszy od umów zawieranych na 2010 rok.
Wobec powyższego w okresie od 31 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku nie ma możliwości zawarcia umów w rodzaju ZPO na rok 2009, ani dokonania zmian w umowach związanych z wykazami produktów handlowych, ze względu na brak wykazu świadczeń gwarantowanych w tym rodzaju.
................
(JB)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.