ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Przyznawanie pkt edukacyjnych, okresy edukacyjne
Farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni zobowiazany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu oraz aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć farmaceutycznych (art. 89e ust. 1 prawa farmaceutycznego)
Za zrealizowanie każdej z form ciągłych szkoleń przysługuje określona liczba punktów, zwanych dalej "punktami edukacyjnymi":
- za udział w kursie realizowanym metodą wykładów lub internetowych programów edukacyjnych, przysługuje 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs;
- za udział w kursie odbywanym w ramach specjalizacji przysługują: 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs oraz 30 punktów edukacyjnych za uzyskanie specjalizacji I stopnia lub tytułu specjalisty;
- za przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo - skzoleniowym towarzystwa naukowego, Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na tym posiedzeniu, przysługuje 5 punktów edukacyjnych, z zastrzeżeniem, iż punkty zalicza się jeden raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat lub przedstawiony komunikat albo plakat;
- za udział w posiedzeniu naukowo- skzoleniowym towarzystwa naukowego, Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej, przysługują 2 punkty edukacyjne;
- za przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu przysługuje 10 punktów edukacyjnych oraz 2 punkty edukacyjne za każdy dzień udziału w kongresie, sympozjum, zjeździe lub konferencji, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych;
- za każdy dzień udziału w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym przysługują 2 punkty edukacyjne, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych;
- za uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego przysługuje 50 punktów edukacyjnych;
- za samokształcenie, w tym opublikowanie jako autor lub współautor:
a) książki naukowej przysługuje 50 punktów edukacyjnych,
b) ksiażki popularnonaukowej przysługuje 20 punktów edukacyjnych,
c) artykułu naukowego oryginalnego przysługuje 15 punktów edukacyjnych,
d) artykułu o charakterze poglądowym przysługuje 10 punktów edukacyjnych,
e) artykułu o charakterze popularnonaukowym, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych przysługuje 5 pkt edukacyjnych
f) tłumaczenia ksiażki lub artykułu przysługuje 50% liczby punktów, o których mowa w lit a-e
Ciągłe szkolenia realizowane sa w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w tym co najmniej 50 pkt edukacyjnych musi być uzyskanych w ramach zakończonych testem kursów (realizowanych metodą wykładów lub internetowych programów edukacyjnych) lub kursów odbywanych w ramach specjalizacji. Czas trwania okresu edukacyjnego może byc przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie, prze zokręgową radę aptekarską o okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
Dla farmaceutów, kto.rzy ukończyli studia na kierunku farmacja i uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego. Jednakże farmaceuci którzy odbywają roczną praktykę w aptece, rozpoczynają okres edukacyjny z dniem 1 stycznia roku następnego po ukończeniu tej praktyki.
Farmaceuci którzy do dnia 31 grudnia 2003 otrzymali prawo wykonywania zawodu farmaceuty i wykonują zawód w aptece lub hurtowni farmaceutycznej, rozpoczynają pierwszy okres edukacyjny z dniem 1 stycznia 2004r.
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003r) w sprawie ciagłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych 9Dz.U. z dnia 29.07.2003 Nr 132 poz. 1238)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.