ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Sprawozdanie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego za 2014r do 15 marca
2015-03-01

Przypominamy (ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego):
Podmiot zobowiązany do sporządzania sprawozdań - zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, które jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
Szczegóły => bip.slaskie.pl

Na samym końcu strony są adresy oraz wejście do wzoru sprawozdania - załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.