ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Projekt nowelizacji ustawy o izbach aptekarskich
2015-03-12

Fragmenty:

"1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
„Ustawa o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich”;"

„Art. 8b. Skreślenie z rejestru farmaceutów następuje wskutek:
(...)
5) nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.”;

Art. 14j. 1. Farmaceuta odpowiedzialny za kierowanie apteką, punktem aptecznym lub hurtownią farmaceutyczną, zwany dalej „kierownikiem”, samodzielnie podejmuje decyzje w sprawach dotyczących kierowania apteką, punktem aptecznym lub hurtownią farmaceutyczną, wynikających z odrębnych przepisów i nie jest związany w tym zakresie poleceniami podmiotu prowadzącego aptekę, punkt apteczny lub hurtownię farmaceutyczną.
2. Kierownik wykonuje zawód na podstawie umowy o pracę.(...)

„Art. 18b. 1. Okręgowa rada aptekarska, w porozumieniu z właściwym konsultantem wojewódzkim do spraw farmacji oraz właściwym wojewódzkim inspektorem farmaceutycznym, dokonuje wizytacji i oceny wykonywania zawodu przez farmaceutę będącego członkiem okręgowej izby aptekarskiej."

Art. 44h. 1. Organizatorami szkolenia ciągłego, zwanymi dalej „organizatorami szkoleń ciągłych", mogą być:
1) Naczelna Izba Aptekarska oraz okręgowe izby aptekarskie;
2) jednostki szkolące.
...........
Cały projekt w załączniku.(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.