ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Przepisy dotczące wypisywania recept przez pielęgniarki
2015-11-08

Dziennik Ustaw z dnia 19 października 2015 r. Poz. 1640
Ustawa z dnia 11 września 2015 r.
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Fragmenty:

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn.
zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
(...)
3) w art. 15a:
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo
lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo wystawiać recepty na leki,
z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.”;

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r (dotyczy gabinetu pomocy przedlekarskiej).

Dziennik Ustaw z dnia 29 października 2015 r. Poz. 1739
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych.

Rozporządzenie zawiera WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH
W LEKACH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ORDYNOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI
I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY
Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ,
ORAZ NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W załącznikach:
w/w ustawa i rozporządzenie pochodzące ze strony ISAP.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.