ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne
2015-11-26

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada 2015r
poz.1971 zostało opublikowane

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Jest zbliżone do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

W tym przypadku (§ 3. 1. 7.) dane dotyczące osoby uprawnionej:
a) imię i nazwisko,
b) numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, o którym mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
c) podpis.

W załączniku nr 4 jest przedstawiony sposób budowy numeru recepty "pielęgniarskiej" - fragmenty:

"Numer recepty, o którym mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia, jest zbudowany z dwudziestu dwóch cyfr, z których:

1) dwie pierwsze cyfry stanowią oznaczenie wersji wzoru recepty 03 – dla druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu;

2) cyfry trzecia i czwarta stanowią identyfikator właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
(...)
4) cyfra dwudziesta pierwsza przyjmuje wartość:
a) „5” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, ordynowane samodzielnie przez pielęgniarki
i położne,
b) „6” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, ordynowane przez pielęgniarki i położne w ramach
realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja);
(...)

W załączniku nr 6 jest wzór recepty "pielęgniarskiej".

§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
.................................
Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z rozporządzeniem, pomimo tego, że wydaje się znajome.

Należy też pamiętać, że wg Ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (...)
pielęgniarki i położne "mają prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe (...)" => komunikat z 08.11.2015r

W załączniku - rozporządzenie pochodzące ze strony http://dziennikustaw.gov.pl
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.