ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Ustawa o produktach biobójczych wprowadza repelenty do Prawa farmaceutycznego
2015-12-01

Dziennik Ustaw z dnia 20 listopada 2015 r. poz. 1926
Ustawa z dnia 9 października 2015 r.
o produktach biobójczych

Fragmenty:

„ Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 47. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.7))
w art. 72 w ust. 5 po pkt 7 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) produktami biobójczymi służącymi do utrzymywania higieny człowieka oraz repelentami lub atraktantami służącymi w sposób bezpośredni lub pośredni do utrzymywania higieny człowieka”.”

Teraz przepis brzmi (fragment Prawa farmaceutycznego):

Art. 72. ust.1. Obrót hurtowy produktami leczniczymi, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2, mogą prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutyczne.
(...)
ust.5. Hurtownie farmaceutyczne mogą również prowadzić obrót hurtowy:
(...)
7) środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w medycynie – spełniającymi wymagania określone w odrębnych przepisach,
8) produktami biobójczymi służącymi do utrzymywania higieny człowieka oraz repelentami lub atraktantami służącymi
w sposób bezpośredni lub pośredni do utrzymywania higieny człowieka”.
(...)
Art. 86.
(...)
8. W aptekach ogólnodostępnych na wydzielonych stoiskach można sprzedawać produkty określone w art. 72 ust. 5 posiadające wymagane prawem atesty lub zezwolenia, pod warunkiem że ich przechowywanie i sprzedaż nie będą przeszkadzać podstawowej działalności apteki.
(JB)

  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.