ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Rozp.w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów med.- tekst jednolity
2016-04-13

W Dzienniku Ustaw z 13 kwietnia 2016r poz.493,
został ogłoszony tekst jednolity
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
tekst rozporządzenia => dziennikustaw.gov.pl

Dla przypomnienia fragmenty:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) obowiązki osób realizujących receptę lub zapotrzebowanie, sporządzających lek recepturowy lub apteczny;

2) przypadki, kiedy można odmówić wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego;

3) dane, jakie powinno zawierać zapotrzebowanie na zakup produktów leczniczych lub wyrobów medycznych;

4) sposób i tryb ewidencjonowania recept farmaceutycznych.

§ 2.(...)
4. Osoba realizująca receptę lub zapotrzebowanie może wydać produkt leczniczy w dawce mniejszej niż określona na recepcie lub w zapotrzebowaniu, jeżeli dawka ta stanowi wielokrotność dawki, w której produkt leczniczy jest wydawany;
ilość substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym wydawanym w dawce mniejszej ma łącznie odpowiadać ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym w dawce określonej na recepcie lub w zapotrzebowaniu.
(...)
§ 3. 1. Osoba sporządzająca lek recepturowy:
(...)
2) stosuje surowiec o najniższym stężeniu, jeżeli na recepcie ‒ jako wchodzący w skład leku recepturowego ‒ wymieniony został surowiec farmaceutyczny występujący w kilku stężeniach, a stężenie tego surowca nie zostało określone;
(...)
4) zmniejsza ilość surowca farmaceutycznego w składzie leku recepturowego do wielkości określonej przez dawkę maksymalną, jeżeli:

a) dawka maksymalna jest dla tego surowca ustalona,
b) ze składu oraz sposobu użycia podanego w recepcie wynika, że nastąpiło przekroczenie dawki maksymalnej, a wystawiający receptę nie uczynił adnotacji o konieczności zastosowania dawki wskazanej w składzie leku;

5) umieszcza na recepcie lekarskiej adnotacje o dacie i czasie sporządzenia leku recepturowego oraz składa swój podpis
i pieczątkę.
(...)
§ 7. 1. Recepty farmaceutyczne, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. − Prawo farmaceutyczne,powinny być oznakowane napisem „Recepta farmaceutyczna” i podlegają ewidencjonowaniu.

2. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozporządzenie zawiera dwa załączniki:
- wzór zapotrzebowania na produkty lecznicze,
- wzór ewidencji recept farmaceutycznych.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.