ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Dokument uprawniający do bezpłatnych leków niektórych żołnierzy zastępczej służby wojskowej
2016-06-19

Na podstawie informacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przedstawiamy
wzór zaświadczenia uprawniającego
do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalistycznego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
osób wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 581 z późn. zm. -> poz.1692):

..."Art.46 „1. Osobom będącym:
(...)
5) żołnierzami zastępczej służby wojskowej, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r.o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo
zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373), którzy otrzymali jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem
w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, określone w art. 5a ust. 1 tej ustawy,

6) innymi, niż określeni w pkt 5, żołnierzami zastępczej służby wojskowej, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w odniesieniu do których orzeczone zostało inwalidztwo będące następstwem
przymusowego zatrudnienia, w miejscach wymienionych w art. 1 ust. 1 tej ustawy,
(...)
– przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.