ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Składki członkowskie
2017-02-14

W ostatnich dniach wszyscy członkowie naszej Izby otrzymali pisma dotyczące zmiany wysokości składek członkowskich, które będą obowiązywać od 1 marca 2017r.
Do pisma są dołączone dwie uchwały podjęte przez Radę Aptekarską.
Jedna dotyczy właśnie zmiany wysokości składek,
a druga uchwała zmienia uchwałę z 07.07.2004r, która zwalniała w ogóle z płacenia składek osoby pozostające czasowo bez pracy - uchwała ta zostaje uchylona i już nie będzie działać.

Izby okręgowe muszą odprowadzać do Naczelnej Izby Aptekarskiej składki za każdego farmaceutę wpisanego na listę swoich członków, niezależnie od tego czy płaci składki.
Prawo nie przewiduje zwolnienia farmaceuty posiadającego prawo wykonywania zawodu z płacenia składek. Może to nastąpić tylko w przypadku skreślenia z listy członków oia w sytuacjach, o których mówi ustawa o izbach aptekarskich.

Dla przypomnienia - fragment Ustawy o izbach aptekarskich:
Art. 20. Skreślenie z listy członków okręgowej izby aptekarskiej następuje wskutek:
1) śmierci;
2) pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczenia sądu aptekarskiego lub wyroku sądowego;
3) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
4) przeniesienia się na teren innej izby.
(...)
Art. 64. 1. Dochodami izby aptekarskiej są:
1) składki członkowskie;
(...)
Art. 66. Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
(...)
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.