ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Przegląd ostatnich Dzienników Ustaw
2017-09-14

Dziennik Ustaw z 10.08.2017r poz.1524
Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
=> isap.sejm.gov.pl
Fragment:
"art. 56 otrzymuje brzmienie:
„Art. 56. 1. Dokumentacja medyczna określona w przepisach wydanych na podstawie art. 13a może być prowadzona w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.
3. Skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dziennik Ustaw z 23.08.2017r poz.1570
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
=> isap.sejm.gov.pl
Tekst jednolity uwzględnia zmiany włącznie z rozporządzeniem z Dz.U.poz.1261 z 2016r.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.