ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


14.04.2008r
Prawo wyk.zawodu farm. - dokumenty
Fragment ze znowelizowanej od dnia 03.04.2008r ustawy o izbach aptekarskich:
"Art. 4c.
1. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty obywatel polski przedstawia:
1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 2b
(zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów, a po otrzymaniu dyplomu -jego odpis - JB);
2) orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty;
3) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
4) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu;
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych."
Do w/w w pięciu punktach dokumentów trzeba dołączyć jeszcze dwa zdjęcia paszportowe .
Po szczegóły odsyłamy do ustawy o izbach aptekarskich.
W załączniku zamieszczamy wzory formularzy do wypełnienia.
(JB)
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.