ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


2009-05-28  Śląski NFZ - komunikat o zleceniach na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Komunikat dla świadczeniodawców we wszystkich rodzajach świadczeń
opieki zdrowotnej w sprawie uprawnień do wystawiania zleceń
na zaopatrzenie w refundowane przez NFZ wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu w Katowicach informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie uprawnień do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w refundowane przez NFZ wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi w świetle obowiązujących przepisów prawa, osoby uprawnione na mocy art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie mogą wystawiać świadczeniobiorcy w czasie trwania leczenia w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych zleceń na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.
Zgodnie z treścią § 12 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku, w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca wydaje świadczeniobiorcy zlecenia na zaopatrzenie w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zlecone w karcie informacyjnej, po zakończeniu leczenia szpitalnego, tj. w dniu wypisu. Dotąd zakaz wystawiania zleceń świadczeniobiorcom pozostającym w leczeniu szpitalnym dotyczył tylko środków pomocniczych. Od 1 czerwca 2009 roku obejmuje całość wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi. W związku z powyższym, zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wystawiane w dniu wypisu w placówkach udzielających świadczeń stacjonarnych, muszą być opatrzone przez zlecającego adnotacją „WYPIS”.
W odniesieniu do zakładów udzielających świadczeń stacjonarnych w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna, zastosowanie mają postanowienia zarządzenia Nr 96/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 października 2008 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów, w którym przedstawiony został katalog środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych wystarczających do realizacji świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych (załącznik nr 5).
.....................................
(JB)

2009-05-25  SZKOLENIE PIERWSZA POMOC I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W Biurze naszej Izby można zgłaszać chęć udziału w szkoleniu "Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej i P.Poż.".Kurs może odbyć się przy 100 osobach, wówczas koszt od osoby będzie 150 zł.Uzyskuje się certyfikat z przeszkolenia dla PIP-u. Szkolenie mogłoby mieć miejsce w naszej siedzibie.
Przeprowadzający szkolenie:
PROFESJONALNE CENTRUM SZKOLENIA I KSZTAŁCENIA PRIMUS
Z ZAkRESU PIERWSZEJ POMOCY I DROGOWEO RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I BEZPIECZNEJ EWAKUACJI z Sosnowca.
(JB)


2009-05-25  Gorący temat - nowe zasady sprzedaży aptekom leków przez firmę AstraZeneca

Gorący temat - nowe zasady sprzedaży aptekom leków przez firmę AstraZeneca, poprzez tzw. sprzedaż bezpośrednią.

R a p o r t Departamentu Spraw Zagranicznych Naczelnej Rady Aptekarskiej
na temat:
Systemu Sprzedaży Bezpośredniej (DTP) w Wielkiej Brytanii.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z tym raportem - oprócz zasad i konsekwencji funkcjonowania tego systemu w Wielkiej Brytanii, jest w nim również opis jak to może funkcjonować w polskiej rzeczywistości oraz jakie z tego mogą wynikać zagrożeia dla polskich aptek .
link do strony z raportem: www.nia.org.pl

(JB)

2009-05-25  Śląski WIF - posiadanie antytoksyny jadu żmiji w aptece wskazane

Komunikat w załączniku.
(JB)

2009-05-25  Posiadanie apteki może być zastrzeżone wyłączenie dla farmaceutów.

Posiadanie i prowadzenie apteki może być zastrzeżone wyłączenie dla farmacutów - link do strony ze szczegółami: www.nia.org.pl
(JB)

2009-05-22  INFORMACJA O KURSIE 27.06.2009

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska,uprzejmie infornuje,że w dniu 27.06.br (sobota)o godz. 8.30 organizuje kurs "Farmakoterapia bólu" 8pkt edukacyjnych. Zapisy na kurs telefoniczne w biurze BOIA 033/8122885
Szczegóły w załączniku

2009-05-21  Przypomnienie dla kierowników aptek

Przypominamy kierownikom aptek, zbliżającym się do wieku emerytalnego o przepisie zawartym w ustawie Prawo Farmaceutyczne (Dz.U.nr 45 z 17.03.2008r -tekst jednolity), który brzmi (fragmenty):
Art.88. ust. 2. Kierownikiem apteki może być farmaceuta (...), który nie przekroczył 65 roku życia (...).
ust. 3. Za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wydaną na wniosek zainteresowanego po zasięgnięciu opinii okręgowej izby aptekarskiej prowadzącemu aptekę, który ukończył 65 lat, okres, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużony do 70 roku życia.
(JB)

2009-05-19  Zarządzenie Prezesa NFZ dotyczące kontroli

Zarządzenie Nr 23/2009/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 13 maja 2009 r.
w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli - link do strony=> www.nfz.gov.pl

Fragment dotyczący aptek:
§ 3 .3. Przedmiotem kontroli w aptekach jest w szczególności:
1) spełnianie przez recepty przyjęte do realizacji wymogów formalnych, stanowiących podstawę wydania leków refundowanych, w tym sprawdzenie prawidłowości użytych druków recept, prawidłowości użytych pieczęci nagłówkowych i lekarskich;
2) czytelność danych na recepcie i prawidłowość dokonanych adnotacji uzupełniających;
3) kompletność i poprawność danych niezbędnych do wystawienia recepty;
4) poprawność realizacji recept;
5) terminy realizacji recept;
6) wycenę recept w zależności od uprawnień świadczeniobiorcy;
7) otaksowanie recept zawierające dane dotyczące każdego z różnych opakowań wydanych leków i wyrobów medycznych:
a) nazwę leku, jego postać i dawkę albo nazwę wyrobu medycznego,
b) wielkość opakowania,
c) liczbę wydanych opakowań,
d) rodzaj odpłatności,
e) wysokość limitu ceny dla wydanej ilości refundowanego leku albo wyrobu medycznego,
f) wysokość taksy laborum,
g) opłatę wnoszoną przez pacjenta,
h) kwotę podlegającą refundacji;
8) poprawność przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. Nr 213, poz. 2167, z 2007 r. Nr 97, poz. 647 oraz z 2008 r. Nr 160, poz. 996);
9) prawidłowość sporządzania zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 roku w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji (Dz.U. Nr 213, poz. 2165).
.....................
(JB)

2009-05-15  Kolejny numer - 32 (e10), "Aptekarza Polskiego" - Pisma NIA

Ukazał się kolejny numer - 32 (e10), "Aptekarza Polskiego - Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej"===>>> www.nia.org.pl
(JB)

2009-05-14  Import docelowy - procedura

MINISTERSTWO ZDROWIA
Podsekretarz Stanu Marek Twardowski

Warszawa, 13 maja 2009 r.
Komunikat w sprawie procedury tzw. Import Docelowy

Do obrotu dopuszczone są, bez konieczności uzyskania pozwolenia, produkty lecznicze sprowadzane z zagranicy, jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, pod warunkiem, że dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany, i posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu. Podstawą sprowadzenia produktu leczniczego jest zapotrzebowanie wystawione przez szpital albo lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny.
Powyższa zasada nie dotyczy produktów leczniczych w odniesieniu, do których minister właściwy do spraw zdrowia wydał decyzję o odmowie wydania pozwolenia, odmowie przedłużenia okresu ważności pozwolenia, cofnięcia pozwolenia, oraz zawierających tę samą lub te same substancje czynne, tę samą dawkę i postać, co produkty lecznicze, które otrzymały pozwolenie.
Apteki, hurtownie i szpitale prowadzące obrót produktami leczniczymi prowadzą ewidencję tych produktów. Na podstawie prowadzonej ewidencji hurtownia farmaceutyczna przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż do 10 dnia po zakończeniu każdego kwartału, zestawienie sprowadzonych produktów leczniczych.
Druk zapotrzebowania na import docelowy można uzyskać ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl.
Składanie zapotrzebowania odbywa się w dwojaki sposób:
1. jeżeli pacjent leczony jest w szpitalu (tzw. lecznictwo zamknięte) – wniosek (formularz oryginalny) składa szpital,
2. jeżeli pacjent leczony jest ambulatoryjne składa wniosek ((formularz oryginalny) bezpośrednio do Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia (osobiście we wtorki i czwartki w godz. 9-11 pokój 09) lub codziennie w godz. 8.15-16.15 w kancelarii Ministra Zdrowia, bądź za pośrednictwem poczty.
Wnioski zapotrzebowania na import docelowy „na ratunek życia” mogą tez być przesłane do Departamentu Polityki Lekowej faxem nr 634 – 93 – 11, w tym wypadku oryginał wniosku powinien być dostarczony do Ministerstwa Zdrowia w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia faxem.
Wniosek nie może być przesłany pocztą elektroniczną, ponieważ na otrzymanie zgody Ministra Zdrowia wymagany jest oryginał wniosku.
Sprowadzeniem leku zajmuje się apteka i ona określa czas oczekiwania, Minister Zdrowia wydaje jedynie zezwolenie na sprowadzenie danego leku z zagranicy w ramach importu docelowego nie ma wpływu na szybkość jego sprowadzenia.
Podstawą otrzymania refundacji jest przesłanie potwierdzonego zapotrzebowania przez Ministra Zdrowia do Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego w miejscu zameldowania.

/-/ Marek Twardowski
...................................
(JB)


< <   4 , 5 , 6 , 7 , [8] , 9 , 10 , 11 , 12   > >  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.