Polityka prywatności - pobierz

 

NOTA PRAWNA - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oświadczenia prawne
Korzystanie ze strony www.bielsko.boia.pl zwanej dalej "Stroną Internetową" podlega poniższym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa. Jeżeli użytkownik Strony Internetowej nie jest w stanie zaakceptować niniejszych warunków, prosimy o opuszczenie Strony Internetowej, bez dalszego jej użytkowania. Prosimy nie dystrybuować, nie modyfikować, nie przesyłać ani nie zmieniać zawartości Strony Internetowej bez pisemnej zgody Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Właściciel Strony Internetowej
Strona Internetowa www.bielsko.boia.pl jest własnością i jest zarządzana przez Beskidzką Okręgową Izbę Aptekarską z siedzibą w Bielsku-Białej
(kod pocztowy: 43 - 300) przy ul. 3 Maja 27/4a, zwaną dalej "BOIA".
Telefon: +48 33 812 28 85; 810 16 20, Faks: +48 33 812 27 90, E-mail: izbabesk@bb.onet.pl,
NIP: 547 - 17 - 77 - 860 REGON: 070025847

Wyłączenie odpowiedzialności
Zawartość niniejszej Strony Internetowej zostaje udostępniona publicznie w celach informacyjnych. BOIA stara się aktualizować na bieżąco zawartość Strony Internetowej, jednakże nie może zagwarantować, że zawartość Strony Internetowej jest kompletna, prawidłowa ani zgodna z obowiązującym prawem. BOIA podejmie wszelkie działania, kroki w celu ochrony Strony Internetowej przed wirusami komputerowymi, robakami, koniami trojańskimi oraz innymi zagrożeniami. Tym niemniej, BOIA nie gwarantuje, że niniejsza Strona Internetowa jest wolna od tego rodzaju szkodliwych programów i wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność związaną ze stratą spowodowaną przez jakiekolwiek szkodliwe programy otrzymane z tej Strony Internetowej, lub za pośrednictwem plików pobranych ze Strony Internetowej, a także poprzez strony internetowe połączone z nią poprzez link. BOIA zastrzega sobie jednostronne prawo do aktualizacji, modyfikacji i zmiany warunków użytkowania niniejszej Strony Internetowej. Wszelkie tego rodzaju aktualizacje, modyfikacje i zmiany są obowiązujące dla wszystkich użytkowników i osób przeglądających Stronę Internetową i będą na niej zamieszczane.

Linki (odsyłacze) do innych stron internetowych
Strona Internetowa może zawierać linki (odsyłacze) do innych witryn. BOIA nie dokonuje przeglądu żadnych stron internetowych podlinkowanych do Strony Internetowej i nie potwierdza ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość (treść) takich stron internetowych, jak również za informacje, treści, produkty, usługi lub inne pozycje oferowane za pośrednictwem takich stron internetowych. Niedozwolone jest stosowanie deep linkingu (bezpośredniego podlinkowania do dokumentu lub podstrony niniejszej Strony Internetowej) oraz framingu (pobrania informacji lub ich części ze Strony Internetowej na inną stronę) bez wyraźnej zgody BOIA udzielonej na piśmie. BOIA zaleca, by dokładnie zaznajomić się z polityką ochrony danych osobowych wszystkich odwiedzanych witryn.

Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych użytkowników Strony Internetowej jest Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska z siedzibą w Bielsku -Białej (kod pocztowy: 43 - 300) przy ul. 3 Maja 27/4a; NIP: 547 - 17 - 77 - 860; REGON: 070025847.
Na Stronie Internetowej zbieramy dane osobowe użytkowników Strony Internetowej takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Wszystkie dane użytkownicy Strony Internetowej podają dobrowolnie, dlatego też, jeżeli użytkownik nie chce udostępnić swoich danych, może odwiedzić naszą Stronę Internetową bez ujawniania swojej tożsamości i podawania danych osobowych. W związku z art. 23 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 922) przesyłając swoje dane osobowe za pośrednictwem Strony Internetowej, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez BOIA w celach związanych z działalnością BOIA jako samorządu zawodu aptekarskiego reprezentującego zawodowe, społeczne i gospodarcze interesy tego zawodu. Zgoda, o której mowa powyżej, obejmuje również przetwarzanie Państwa danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel ich przetwarzania.
Dane zbierane za pośrednictwem Strony Internetowej wykorzystywane będą wyłącznie w celach związanych z działalnością BOIA jako samorządu zawodu aptekarskiego reprezentującego zawodowe, społeczne i gospodarcze interesy tego zawodu do celów marketingowych związanych z działalnością firmy. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 922) każdemu użytkownikowi Strony Internetowej przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz do ich usunięcia, na warunkach określonych w wyżej przywołanej ustawie o ochronie danych osobowych. Ponadto prosimy nie wysyłać ani nie nadawać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, stanowiących groźbę, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub profanujących, ani też żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo kryminalne lub naruszenie prawa. BOIA nie sprzedaje, nie wymienia ani też w inny sposób nie udostępnia danych osobowych użytkowników Strony Internetowej jakimkolwiek innym osobom fizycznym i prawnym, chyba że będzie do tego zobowiązana przepisami obowiązującego prawa.

 

Prawa własności intelektualnej
Wszystkie materiały, treści, zdjęcia itp. zamieszczone na Stronie Internetowej są chronione prawami autorskimi. Prawa autorskie do tych materiałów przysługują wyłącznie BOIA lub właściwym autorom lub odpowiednio podmiotom współpracującym z BOIA. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia BOIA lub innego podmiotu praw autorskich. Zabronione jest, w szczególności, bez pisemnej zgody BOIA, umieszczanie jakiegokolwiek z tych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie wyżej wskazanych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały te nie będą modyfikowane. Wszystkie nazwy, logo, oznaczenia graficzne i słowno - graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na Stronie Internetowej są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń jest BOIA. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej, jest stanowczo zabronione.

Pliki Cookies
Strona Internetowa BOIA nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zapisanych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") to dane informatyczne wykorzystywane na Stronie Internetowej, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, itp.) oraz swój numer. Firmą zamieszczającą pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu oraz uzyskującą do nich dostęp jest Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska z siedzibą w Bielsku -Białej (kod pocztowy: 43 - 300) przy ul. 3 Maja 27/4a. Na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być również zamieszczane pliki cookies naszych partnerów (np. Google Analytics). Pliki cookies wykorzystywane są między innymi w celu:
umożliwienia korzystania ze Strony Internetowej, wykorzystywania rozwiązań dostępnych na Stronie Internetowej oraz jej poprawnego wyświetlenia, tworzenia statystyk oglądalności w celu dostosowania naszej Strony Internetowej do indywidualnych oczekiwań lub potrzeb użytkowników tej Strony. W ramach Strony Internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies: (session cookies), są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia Strony Internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Umożliwiają one korzystanie z określonych usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, (persistent cookies), są one przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. Umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszej Strony Internetowej.
Jeżeli użytkownik nie wyraża na to zgody, powinien nastawić swoją przeglądarkę internetową w ten sposób, aby usuwała pliki cookies z twardego dysku komputera, blokowała wszystkie cookies lub ostrzegała zanim jakiś plik cookie zostanie zapisany. Ograniczenie bądź wyłączenie plików cookies może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszej Strony Internetowej. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies. W dowolnym momencie użytkownik Strony Internetowej może jednak zmienić w ustawienia. Szczegółowe informacje znajdują się w menu "Pomoc" Państwa przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów na ten temat użytkownik znajdzie na stronach najczęściej użytkowanych przeglądarek internetowych, m.in.: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera.

Ograniczenie odpowiedzialności
BOIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe, utracone zyski lub przerwy w prowadzeniu działalności, wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania ze Strony Internetowej, bądź w wyniku polegania na informacjach w niej podanych, nawet jeśli BOIA została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. Ograniczenie to uwzględnia również awarie lub wirusy pojawiające się w Państwa sprzęcie komputerowym. Niniejsze informacje zostały podane na zasadzie "takie jak są", bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej bądź dorozumianej, w tym, między innymi, gwarancji przydatności do określonego celu lub braku nienaruszania praw własności intelektualnej. Informacje te mogą zawierać nieścisłości pod względem technicznym lub błędy typograficzne. W informacjach, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą być okresowo wprowadzane zmiany, uwzględnione w nowych edycjach niniejszej publikacji. BOIA może wprowadzać poprawki lub zmiany w produktach, programach lub usługach opisanych w niniejszym dokumencie bez konieczności powiadamiania użytkowników Strony Internetowej.
Zabezpieczenia
BOIA podejmuje starania i wysiłki, aby w możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć informacje zebrane od użytkowników Strony Internetowej drogą internetową przed nieupoważnionym dostępem i wykorzystaniem. Niestety niemożliwe jest zagwarantowanie stuprocentowej ochrony. Jeżeli więc użytkownik niniejszej Strony Internetowej chce, by pewne dane osobowe były szczególnie chronione, zaleca się, by nie przesyłał ich drogą internetową.
Obowiązujące prawo, właściwość sądów
Korzystanie z niniejszej Strony Internetowej podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory związane lub wynikające z korzystania z niniejszej Strony Internetowej co do zasady będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby BOIA.