Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz.U.2022 poz.583

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U.2020 poz.374

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Dz.U.2020 poz.567

********************************************************************************

Prawo farmaceutyczne - Dz.U.2022 poz.2301

Ustawa o zawodzie farmaceuty - Dz.U.2021. 97

.................................................................................................................

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta - Dz.Urz.Min.Zdr.2020 poz.69 - dotyczy szczepionek przeciw grypie

...............................................................................................................

Ustawa o izbach aptekarskich - Dz.U.2021 poz.1850

Ustawa o izbach lekarskich - Dz.U.2019 poz.965

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - Dz.U.2023 poz.160

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej - Dz.U.2020 poz.172

Ustawa Prawo ochrony środowiska - Dz.U.2020 poz.1219

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - Dz.U.2023 poz.172

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - Dz.U.2023 poz. 826

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U.2020 poz.1398

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia - Dz.U.2021.666

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa - Dz.U.2020.2055

Ustawa o wyrobach medycznych - Dz.U.2022 poz.974

Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin - Dz.U.2020 poz.1790

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu - Dz.U.2020 poz.1493

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.2018 poz.1515

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz.U.2020 poz.1893

...................................................................................................................

Rozp.w sprawie dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym - Dz.U.2021.778

Rozp. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej - Dz.U.2020 poz.1872

Rozp.MSW i A. w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne Dz.U.2020 poz.1308

Rozp.w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych - Dz.U.2022 poz.969

Rozp.w sprawie recept - Dz.U.2023 poz.487

Rozp. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych - Dz.U.2018 poz.2008

Rozp. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych - Dz.U.2012 poz.1259

Rozp.w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki Dz.U.2022. poz.2363

Rozp.w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” Dz.U.2021.883

Rozp. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept - Dz.U.2021 poz.337

Rozp. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych - Dz.U.2021 poz.406

Rozp. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - Dz.U.2021.704

Rozp.w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki - Dz.U.2020 poz.1847

Rozp.w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego - Dz.U.2021 poz.2499

Rozp.w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia - Dz.U.2020 poz.28 - wchodzi w życie 01.07.2020r

Rozp. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje - Dz.U.2021 poz.166

Rozp. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych - Dz.U.2020 poz.2024

Rozp. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki - Dz.U.2022 poz.1737

Rozp. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki - Dz.U.2023 poz.69

Rozp. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi - Dz.U.2019 poz.1259