Składka członkowska dla członków
Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wynosi miesięcznie:

70 zł – kierownik apteki ogólnodostępnej lub hurtowni farmaceutycznej;
40 zł – kierownik apteki szpitalnej, zakładowej, działu farmacji szpitalnej, punktu aptecznego;
40 zł – farmaceuta – pracownik apteki ogólnodostępnej, szpitalnej, zakładowej, działu farmacji szpitalnej, punktu aptecznego, hurtowni farmaceutycznej oraz farmaceutów zatrudnionych w innych miejscach (m.in. w składach celnych, konsygnacyjnych,
w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, w naukowo-zawodowych czasopismach farmaceutycznych w ramach merytorycznej działalności redakcyjnej, w charakterze nauczyciela akademickiego na wydziałach lub w innych jednostkach organizacyjnych szkół wyższych, które prowadzą studia na kierunku farmacja);
40 zł – farmaceuta posiadający PWZ;
10 zł – farmaceuta, który przeszedł na emeryturę lub rentę i zaprzestał wykonywania zawodu;

 - Na pisemny i umotywowany Wniosek farmaceuty, który przeszedł na emeryturę lub rentę i zaprzestał wykonywania zawodu - w przedmiocie zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej- w drodze uchwały ORA BOIA zwolni z obowiązku opłacania składki farmaceutę występującego z takim Wnioskiem ( Wniosek - do pobrania z zakładki Pliki do pobrania - Wniosek - emeryt- zwolnienie...)

Miesięczna składka winna być opłacona do końca miesiąca kalendarzowego, którego składka dotyczy.

Nr konta do wpłacania składek: 02 1050 1070 1000 0001 0027 4505

ING Bank Śląski Oddział w Bielsku-Białej

Nieopłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące skutkuje skreśleniem z rejestru farmaceutów prowadzonego przez Okręgową Izbę Aptekarską.

Art. 8f ust.1 pkt. 5 Ustawy o Izbach Aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. (Dz.U. z 2021r. poz.1850)